Thông báo tuyển dụng năm 2021

Để đáp ứng theo kế hoạch mở rộng sản xuất và kinh doanh năm 2021, nhà máy Van Vina Hưng Yên nhu cầu tuyển dụng bổ sung trên 30 nhân sự như sau: